FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW

PROJEKTY FORUMARTYKUŁY PROJEKTU

Inwestycja w młodość.
Na czym polega unijny program Erasmus +.

STRONA GŁÓWNA PROJEKTU

Przypominając sobie słowa jednego z najbardziej znanych światowych filozofów, Erazma z Rotterdamu: "Dla chcącego nie ma nic trudnego", śmiało można stwierdzić, iż Unia Europejska pragnie na nowo propagować oraz podtrzymywać tę ideę wśród młodych europejczyków. To właśnie autor tych słów stał się inspiracją dla tworzących program Erasmus, by udowadniać młodym ludziom, że za pomocą chęci, pracy oraz wiary we własne możliwości, żadne granice nie są nieprzekraczalne.

Myśl Erazma z Rotterdamu przyświeca Europie już od 30 lat, bowiem to właśnie w 1987 roku młodzież europejska po raz pierwszy dostała szansę na kształtowanie się i naukę w zupełnie nowym wymiarze – z możliwością wyjazdu za granicę oraz uczęszczania na uniwersytet w dowolnym kraju Europy. Program ten dotarł do Polski w 1998 roku i niezmiennie od tego czasu cieszy się ogromnym zainteresowaniem oraz skutecznością wśród polskich studentów.

Program Erasmus +,

Program Erasmus +, przewidziany na lata 2014-2020, jest kontynuacją, odświeżeniem i rozwinięciem uprzednich programów unijnych. Jego głównym zadaniem jest dawanie możliwości na rozwój młodzieży w dziedzinie edukacji.

Działań, jakich młody człowiek może się podjąć jest wiele, począwszy od wyjazdu zagranicznego na studia, poprzez odbycie darmowych szkoleń oraz kursów, aż po uczestnictwo w projektach międzynarodowych o różnorakiej tematyce. Tam, gdzie rodzi się pragnienie rozwoju, naprzeciw wychodzi Erasmus + z szerokim wachlarzem możliwości.

Trzy części

Formalnie, program podzielony jest na trzy główne części:

Mobilność edukacyjna, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz Wsparcie w reformowaniu polityk.

Istnieją również akcje specjalne, takie jak: Jean Monnet (wspieranie tworzenia studiów dotyczących integracji europejskiej na uczelniach państw członkowskich UE) oraz Sport (wsparcie inicjatyw sportowych).

Uczestnikami programu są wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej (28), Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja oraz Macedonia. Nie oznacza to jednak, że na tym kończą się możliwości. Erasmus + posiada szerokie grono krajów partnerskich z całego świata, które uczestniczą nie w całości programu, a jedynie w części jego projektów.

Dwutorowość

Program Erasmus + jest niezwykle szeroki w swej ofercie, dlatego misję związaną z edukacją i poszerzaniem możliwości młodzieży prowadzi niejako dwutorowo:

  • dając szansę na rozwój bezpośrednio ludziom młodym, poprzez różnorakie doświadczenia i wyjazdy,
  • ale również szkoląc kadry kierownicze szkół, uniwersytetów, specjalistów prowadzących szkolenia z zakresu kształcenia zawodowego, czy też kadry i członków organizacji działających w sektorze młodzieży.

Dziedziny, w jakich jest możliwość realizacji projektu, to: edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież, projekty centralne i sport.

Erasmus +
w Polsce

W Polsce, w ramach realizacji programów Unii Europejskiej, funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus + pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która zatwierdza wnioski projektów, zarządza budżetem oraz czuwa nad przebiegiem akcji.

Informacji o programie można zaczerpnąć na stronach internetowych oraz w większości ośrodków edukacyjnych w Polsce.

Łatwa dostępność programu może być potwierdzona przez statystyki, bowiem w sektorze szkolnictwa wyższego, ilość studentów korzystających z wyjazdów zagranicznych w ramach Erasmus +, przekracza 14 000 osób każdego roku. Bez wątpienia ukazuje to ogromne zapotrzebowanie oraz wielką chęć korzystania z możliwości, jakie niosą za sobą projekty unijne.

Erasmus + zmienił oblicze edukacji w Europie, co więcej, dzięki ciągłemu rozwojowi i nowym możliwościom, oblicze to stale się zmienia, pozwalając na integrację europejską, wzrost poziomu edukacji i kompetencji młodych europejczyków. Doświadczenia międzynarodowe nie tylko uczą nowych zdolności, ale przede wszystkim otwierają umysły, uzdalniając do patrzenia na świat szerzej niż dotychczas.

Źródła: www.erasmusplus.org.pl oraz www.frse.org.plZuzanna Włodarczyk
studentka V roku Filologii Angielskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz II roku Iberystyki na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Z zamiłowania uczestniczka międzynarodowych projektów młodzieżowych, dwukrotna ich koordynatorka. Z programu Erasmus + skorzystała również wyjeżdżając na studia zagraniczne na Universidad de Huelva w Hiszpanii.
STRONA GŁÓWNA PROJEKTU

Kontakt w sprawach projektu:

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Ul. Przechodnia 4, 20 – 003 Lublin
a.szczykutowicz@eds-fundacja.pl
tel: +48 81 536 10 83


partner projektu
FEML
projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER

FEML


PARTNER


FEML

FEML


FEML


FEML
FEML


FEML


PATRON MEDIALNY


FEML