FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWFORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

ORGANIZATORZY FORUM EKONOMICZNEGO MŁODYCH LIDERÓWEuropejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw


Fundacja powstała w 1993 roku. Fundacja popiera wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności między narodami. Wspiera procesy demokratycznych przemian na Białorusi i Ukrainie oraz proces integracji Polski z Unią Europejską. Promuje Lublin i Lubelszczyznę jako miejsce spotkania różnych kultur i narodów.

Misja Fundacji: Pracujemy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i solidarności między narodami.

W swoich działaniach Fundacja kieruje się wartościami chrześcijańskimi. Poprzez edukację wszystkich pokoleń wzmacnia idee demokracji, samorządności, społecznej gospodarki rynkowej, solidarności między narodami oraz porozumienia kultur ponad wszelkimi granicami.

Cele Fundacji:

  • promocja postaw obywatelskich
  • wspieranie państw Europy Wschodniej w ich wysiłkach ku demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego
  • mobilizowanie obywateli, szczególnie młodego pokolenia do aktywności społecznej, do odpowiedzialności za własne wspólnoty
  • merytoryczne i organizacyjne wsparcie instytucji działających na rzecz lokalnego rynku pracy, aktywizacja bezrobotnych, szczególnie z terenów wiejskich
  • promocja idei społeczeństwa opartego na wiedzy, wykorzystującego nowoczesne narzędzia i techniki multimedialne
  • praca na rzecz świadomego i efektywnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Zapraszamy wszystkich, którzy utożsamiają się z celami Fundacji do współpracy.
Pragniemy by nikt w Fundacji nie czuł się obco, by nasze środowisko było przyjaznym miejscem dla każdego, kto chce przyczynić się do realizacji inicjatyw na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, solidarności i współpracy między narodami.

KONTAKT:

Biuro w Lublinie
ul. T. Zana 38, X piętro, 20-601 Lublin
Sekretariat : tel. +48 511 403 155
forum(at)forum-leaders.eu 
http://www.eds-fundacja.pl

KONTAKT z BIUREM ORGANIZACYJNYM FORUM


Forum Ekonomiczne

Instytut Studiów Wschodnich


Fundacja Instytut Studiów Wschodnich od początku swojego istnienia (1993 r.) prowadzi działalność na rzecz współpracy pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. Projekty realizowane na różnych szczeblach służą rozwojowi kontaktów politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych pomiędzy państwami tego regionu . Najważniejszym przedsięwzięciem Instytutu Wschodniego jest Forum Ekonomiczne, które w ciągu kilkunastu lat stało się ważnym i uznanym wydarzeniem w tej części Europy.

Działania Instytutu Wschodniego związane z organizacją Forum wspierane są przez Radę Programową, która decyduje o merytorycznym i programowym kształcie Forum, jak również wyznacza kierunek jego rozwoju.

Inne przedsięwzięcia statutowe prowadzone przez Instytut Wschodni to:

  • organizacja międzynarodowych seminariów, szkoleń i wizyt studyjnych
  • publikacja analiz i raportów ekonomicznych
  • organizacja stażów dla studentów z Rosji, Ukrainy i Białorusi w renomowanych polskich firmach
  • przyznawanie stypendiów uzdolnionym studentom z państw Europy Wschodniej


FRSE Erasmus

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+


Od początku działalności Fundacja zajmuje się zarządzaniem programami wspierającymi modernizację systemu edukacji w Polsce. Dzięki temu, każdego roku, tysiące ludzi w różnym wieku, z różnymi umiejętnościami i poziomami wykształcenia ma szansę uczestniczyć w europejskich programach edukacyjnych. Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego umożliwiają realizację pasji uczestników zarówno w odległych krajach, jak i w lokalnych środowiskach.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma programami edukacyjnymi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Od 2012 r. realizuje trzy projekty w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty POKL. Równolegle Fundacja prowadzi Krajowe Biuro Eurodesk, Centrum Współpracy z Europą Wschodnią i Krajami Kaukazu SALTO EECA, program eTwinning oraz inicjatywę wspólnotową European Language Label. Przy Fundacji działa również Polskie Biuro Eurydice. Od 2007 r. FRSE prowadzi także Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, a od 2008 r. – Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy oraz Fundusz Stypendialny Sciex-NMSch.

Od 2014 r. FRSE pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Budżet nowego programu wynosi 14,7 mld euro. Środki finansowe na inicjatywy realizowane w ramach programu będą rozdzielane prawie do końca 2020 roku.

Program Erasmus+

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Siedmioletni budżet programu wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Z możliwości programu będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi – studentów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR, w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce.

KONTAKT:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
43 Mokotowska street, 00-551 Warszawa
www.frse.org.pl | www.erasmusplus.org.pl
kontakt@frse.org.plORGANIZATORZY FORUM


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


PARTNER


PATRON MEDIALNY