FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWFORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

ORGANIZATORZY FORUM EKONOMICZNEGO MŁODYCH LIDERÓWEuropejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw


Fundacja powstała w 1993 roku. Fundacja popiera wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności między narodami. Wspiera procesy demokratycznych przemian na Białorusi i Ukrainie oraz proces integracji Polski z Unią Europejską. Promuje Lublin i Lubelszczyznę jako miejsce spotkania różnych kultur i narodów.

Misja Fundacji: Pracujemy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i solidarności między narodami.

W swoich działaniach Fundacja kieruje się wartościami chrześcijańskimi. Poprzez edukację wszystkich pokoleń wzmacnia idee demokracji, samorządności, społecznej gospodarki rynkowej, solidarności między narodami oraz porozumienia kultur ponad wszelkimi granicami.

Cele Fundacji:

  • promocja postaw obywatelskich
  • wspieranie państw Europy Wschodniej w ich wysiłkach ku demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego
  • mobilizowanie obywateli, szczególnie młodego pokolenia do aktywności społecznej, do odpowiedzialności za własne wspólnoty
  • merytoryczne i organizacyjne wsparcie instytucji działających na rzecz lokalnego rynku pracy, aktywizacja bezrobotnych, szczególnie z terenów wiejskich
  • promocja idei społeczeństwa opartego na wiedzy, wykorzystującego nowoczesne narzędzia i techniki multimedialne
  • praca na rzecz świadomego i efektywnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Zapraszamy wszystkich, którzy utożsamiają się z celami Fundacji do współpracy.
Pragniemy by nikt w Fundacji nie czuł się obco, by nasze środowisko było przyjaznym miejscem dla każdego, kto chce przyczynić się do realizacji inicjatyw na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, solidarności i współpracy między narodami.

KONTAKT:

Biuro w Lublinie
ul. 3 Maja 18/5A, 20-078 Lublin
Sekretariat : tel. +48 511 403 155
forum(at)forum-leaders.eu 
http://www.eds-fundacja.pl

KONTAKT z BIUREM ORGANIZACYJNYM FORUM


Forum Ekonomiczne

Instytut Studiów Wschodnich


Fundacja Instytut Studiów Wschodnich od początku swojego istnienia (1993 r.) prowadzi działalność na rzecz współpracy pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. Projekty realizowane na różnych szczeblach służą rozwojowi kontaktów politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych pomiędzy państwami tego regionu . Najważniejszym przedsięwzięciem Instytutu Wschodniego jest Forum Ekonomiczne, które w ciągu kilkunastu lat stało się ważnym i uznanym wydarzeniem w tej części Europy.

Działania Instytutu Wschodniego związane z organizacją Forum wspierane są przez Radę Programową, która decyduje o merytorycznym i programowym kształcie Forum, jak również wyznacza kierunek jego rozwoju.

Inne przedsięwzięcia statutowe prowadzone przez Instytut Wschodni to:

  • organizacja międzynarodowych seminariów, szkoleń i wizyt studyjnych
  • publikacja analiz i raportów ekonomicznych
  • organizacja stażów dla studentów z Rosji, Ukrainy i Białorusi w renomowanych polskich firmach
  • przyznawanie stypendiów uzdolnionym studentom z państw Europy Wschodniej
FEML

FEMLFEML

W 2022 ROKU STRONĘ ODWIEDZIŁO DOTYCHCZAS 166602 OSÓB
DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE