FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW

PROJEKTY FORUM


STARTUP EUROPA


Startup Europa, jak każdy inny startup potrzebuje pomysłu, długofalowej wizji, strategii, liderów, zespołu oraz stabilnych podstaw ekonomicznych i finansowych. Jego stworzenie jest możliwe w Polsce, bo to państwo twórcze, nowoczesne, innowacyjne, posiadające własny punkt widzenia i potrafiące włączać nowe środowiska. Spotkanie młodych profesjonalistów, przedsiębiorców i liderów życia społecznego z państw Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja, Węgry, Hiszpania, Niemcy, Łotwa, Litwa, Bułgaria, Rumunia) zorganizowane w Nowym Sączu, Krynicy i Krakowie będzie przestrzenią do nawiązania kontaktów, wypracowywania nowych rozwiązań i projektów oraz poznawania najlepszych polskich praktyk.


Spotkanie stanie się okazją do debaty młodych z liderami współczesnego świata oraz podjęcia refleksji dotyczącej przyszłości Unii Europejskiej. Startup Europa to projekt, którego zadaniem jest szerzenie pozytywnego wizerunku Polski oraz stworzenie miejsca do nawiązanie trwałych relacji pomiędzy jego uczestnikami, które będą owocować w przyszłości projektami społecznymi i biznesowymi.stworzenie młodym ludziom z państw Unii Europejskiej możliwości oraz przestrzeni do wyrażania opinii i zabierania głosu na arenie międzynarodowej

Działania zaplanowane w trakcie realizacji projektu mają na celu stworzenie młodym ludziom z państw Unii Europejskiej możliwości oraz przestrzeni do wyrażania opinii i zabierania głosu na arenie międzynarodowej poprzez udział w debatach i panelach dyskusyjnych podczas dużego międzynarodowego wydarzenia jakim jest XII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów.

W ramach projektu młodzi liderzy wezmą udział także w warsztatach poszerzających ich zdolności managerskie i przedsiębiorcze oraz wizytach studyjnych zaplanowanych w nowosądeckich firmach. Dodatkowo uczestnicy będą mieli szansę wziąć udział w wizycie studyjnej w Krakowskim Parku Naukowo Technologicznym

W ramach projektu planowane jest także wydanie drukowanej broszury. Będzie ona podsumowaniem projektu i zawierać będzie głos i opinie młodego pokolenia wyrażone przez młodych decydentów oraz panelistów z innych państw podczas Forum Ekonomicznego Młodych Liderów.


Wzmocnienie wizerunku Polski wśród społeczności międzynarodowej poprzez inicjowanie i stymulowanie kontaktów dwu- i wielostronnych między społeczeństwami Polski i krajów partnerskich oraz zainteresowanie i pozyskanie zrozumienia dla polskiego punktu widzenia i przezwyciężenie stereotypów w dialogu historycznym i międzykulturowymWzmocnienie wizerunku Polski wśród społeczności międzynarodowej
1

WZMOCNIENIE WIZERUNKU POLSKI WŚRÓD SPOŁECZNOSCI MIEDZYNARODOWEJ

2

POZYSKANIE ZROZUMIENIA DLA POLSKIEGO PUNKTU WIDZENIA ORAZ PRZEZWYCIĘŻENIE STEREOTYPÓW W DIALOGU HISTORYCZNYM I MIĘDZYKULTUROWYM

3

PROMOWANIE POLSKI KRETYWNEJ I INOWACYJNEJWSPÓŁPRACA


nawiązanie współpracy i partnerstwa pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami i przedsiębiorstwami, która w przyszłości przerodzi się we wspólne projekty biznesowe, społeczne lub z obszaru dyplomacji publicznej;

NOWE ŚRODOWISKA


pozyskanie nowych środowisk opiniotwórczych, społecznych, gospodarczych z państw Unii Europejskiej i poszerzenie ich horyzontów o polski punkt widzenia;

ROZWIĄZANIA


wypracowanie w toku warsztatów i debat pomysłów i rozwiązań na to jak powinna funkcjonować Unia Europejska, jak uczynić gospodarkę bardziej innowacyjną i konkurencyjną, jak dobrze zacząć i prowadzić współpracę z polskimi startupami?;

KONTAKTY


zdobycie kontaktów i wiedzy przez uczestników projektu, które pomogą im poprowadzić współpracę międzynarodową w przyszłości;

WIZERUNEK


wzmocnienie wizerunku Polski innowacyjnej i kreatywnej wśród szerszego grona odbiorców pozyskanego za pomocą mediów społecznościowych i publikacji 5 artykułów w prasie zagranicznej;

RAPORT


przekazanie stanowiska i opinii młodego pokolenia Polaków i przedstawicieli państw partnerskich wyrażonego w raporcie z debat.RAPORT Z FORUM

FEMLKontakt w sprawach projektu:

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Ul. Przechodnia 4, 20 – 003 Lublin

tel: +48 81 536 10 83


LIDER PROJEKTU

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
http://www.eds-fundacja.pl

FEML

ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH RP
W RAMACH KONKURSU DYPLOMACJA PUBLICZNA 2017
KOMPONENT „WSPÓŁPRACA W DZIEDZINIE DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2017.ORGANIZATORZY FORUM