FEML


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓWXIII FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW

NOWY SĄCZ 03-07 WRZEŚNIA 2018
TWORZYMY IDEE DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPY

REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW
XIIII FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. XIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów zwane w dalszej części Regulaminu – FORUM, odbywa się w dniach 3-7 września 2018 r. w Nowym Sączu oraz Krynicy-Zdroju.

1.2. ORGANIZATOREM FORUM jest Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw z siedzibą w Lublinie przy ul. Przechodniej 4, NIP: 946-17-71-036, zwana dalej ORGANIZATOREM.

1.3. W ramach FORUM odbędą się:

 1. sesje plenarne
 2. debaty panelowe
 3. bloki programowe: prezentacje raportów, wykłady, rozmowy
 4. uroczysty bankiet i kolacje
 5. programy: rekreacyjny i kulturalny

1.4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w FORUM i obowiązują wszystkich Uczestników

1.5. Oficjalny serwis internetowy FORUM znajduje się pod adresem www.forum-leaders.eu

1.6. Kontakt do ORGANIZATORA:

 1. Telefon: 48 507 112 228,
 2. adres email do kontaktów forum@forum-leaders.eu

1.7. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej FORUM.


2. ZASADY UCZESTNICTWA


2.1. Warunkiem udziału w FORUM jest zgłoszenie Uczestnictwa w FORUM wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej http://www.forum-leaders.eu. Rejestracja składa się z dwóch etapów.

2.2. Pierwszy etap rejestracji polega na:

 1. wypełnieniu pierwszej części formularza rejestracyjnego poprzez podanie danych osobowych i kontaktowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie ww. danych przez ORGANIZATORA FORUM;
 2. po zakończeniu I etapu i zaakceptowaniu zgłoszenia przez ORGANIZOTORA zostanie odblokowana możliwość dokonania opłaty za uczestnictwo w Forum. Po jej dokonaniu na email wpisany w formularzu rejestracyjnym z I etapu; zostanie wysłany link z II etapem.
 3. w pierwszej kolejności link z II etapem otrzymują osoby zaproszone przez ORGANIZATORA oraz Przedstawiciele Firm Partnerskich;

2.3. Drugi etap rejestracji odnosi się do kwestii organizacyjnych dotyczących zakwaterowania oraz organizacji pobytu na Forum.

2.4. Rejestrację na II etapie należy dokonać w ciągu 14 dni od daty otrzymania linku. W formularzu należy wypełnić następujące dane:

 1. fotografię uczestnika w celu przygotowania identyfikatora, (plik o rozszerzeniu JPEG np. jan_kowalski.jpg, wymiar zdjęcia 200x280 pikseli, rozmiar pliku nie powinien przekraczać 2MB, pliki o rozszerzeniu .doc, .docx, .pdf nie będą akceptowane;
 2. informację dotyczącą preferencji żywieniowych,
 3. informację dotyczącą preferencji dotyczących zakwaterowania i wymagań specjalnych,

Dodatkowo pragniemy poinformować, że odpowiedź dotycząca preferowanej formy zakwaterowania stanowi dla nas jedynie informację, którą postaramy się uwzględnić, jednak nie gwarantujemy jej spełnienia.

2.5. Po zakończonej pełnej rejestracji on-line, na ostatniej stronie pojawi się potwierdzenie pomyślnie dokonanej rejestracji, potwierdzenie zostanie wysłane również na adresy e-mail podane przez uczestnika w trakcie rejestracji. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja nie powiodła się w wyniku problemów technicznych przeglądarki. Obowiązek weryfikacji tego faktu spoczywa na uczestniku FORUM.

2.6. Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników ORGANIZATOR FORUM zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w FORUM bez podania przyczyny.

2.7. Organizator decyduje o terminie zamknięcia rejestracji.


3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE


3.1. AKREDYTOWANY UCZESTNIK FORUM otrzymuje imienny identyfikator ze zdjęciem, który uprawnia do poruszania się na terenie Centrum Kongresowego, gdzie odbywają się obrady FORUM.

3.2. AKREDYTOWANY UCZESTNIK FORUM zobowiązany jest do posiadania przekazanego mu IDENTYFIKATORA FORUM przez cały czas pobytu w obiektach, w których odbywają się wydarzenia programowe FORUM i każdorazowo zobowiązany jest do jego okazania na prośbę przedstawiciela ORGANIZATORA.

3.3. Wstęp do obiektów, w których odbywają się wydarzenia programowe FORUM mają wyłącznie AKREDYTOWANI UCZESTNICY FORUM.

3.4. Osoby, które nie są w stanie okazać swojego IDENTYFIKATORA FORUM w trakcie pobytu w obiektach, w których odbywają się wydarzenia programowe FORUM są zobowiązane na żądanie przedstawiciela ORGANIZATORA do niezwłocznego opuszczenia tych obiektów.

3.5. ORGANIZATOR ma prawo odebrać IDENTYFIKATOR FORUM jeżeli w obiekcie, w którym odbywają się wydarzenia programowe FORUM posługuje się nim osoba inna niż AKREDYTOWANY UCZESTNIK FORUM uwidoczniony na IDENTYFIKATORZE FORUM.

3.6. Osoby, które zagubiły bądź w inny sposób utraciły swój IDENTYFIKATOR FORUM mogą otrzymać duplikat IDENTYFIKATORA FORUM zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ORGANIZATORA.

3.7. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi i prezentacje przedstawiane w trakcie wydarzeń programowych FORUM.

3.8. AKREDYTOWANY UCZESTNIK FORUM ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje wypowiedzi i prezentacje przedstawiane podczas FORUM.

3.9. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do AKREDYTOWANYCH UCZESTNIKÓW FORUM, które mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas FORUM.

3.10. AKREDYTOWANY UCZESTNIK FORUM zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawieniem szkody wyrządzonej przez niego, jakie poniesie ORGANIZATOR w przypadku wystąpienia stron trzecich w stosunku do ORGANIZATORA z roszczeniami związanymi ze szkodami wyrządzonymi przez UCZESTNIKA FORUM.

3.11. AKREDYTOWANY UCZESTNIK FORUM zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i przepisów przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie obiektów, w których odbywają się wydarzenia programowe FORUM, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli ORGANIZATORA.

3.12. Za przedstawiciela ORGANIZATORA w trakcie FORUM uważa się każdą osobę legitymującą się imiennym IDENTYFIKATOREM FORUM z napisem ORGANIZATOR.

3.13. Partnerzy FORUM są poinformowani przez ORGANIZATORA, iż nie mogą prowadzić działań marketingowych wobec Uczestników FORUM, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne i obyczajowe.

3.14. Wszelkie działania promocyjne Partnera muszą być uprzednio omówione z ORGANIZATOREM.


4. WARUNKI PŁATNOŚCI


4.1. Ceny oraz warunki płatności za organizację pobytu na FORUM są widoczne w I etapie rejestracji.

4.2. Opłata za organizację pobytu na Forum obejmuje: zakwaterowanie (które jest integralną częścią zgłoszenia uczestnika na Forum, każdorazowo obejmuje trzy noclegi 4-6.09.2018 r. z trzema posiłkami dziennie, śniadanie, obiad i kolacja), dostęp do aplikacji Forum, tłumaczenie symultaniczne debat, teczkę i materiały konferencyjne, imienny identyfikator, uczestnictwo w imprezach towarzyszących (program rekreacyjny i kulturalny), przerwy kawowe, transport na trasie Nowy Sącz-Krynica-Nowy Sącz w dniu 6.09.2018r., transport lokalny podczas Forum.

4.3. Płatnikiem jest podmiot wskazany przez zamawiającego. Odpowiedzialność płatnika i zamawiającego wobec ORGANIZATORA jest solidarna.

4.4. Opłatę za FORUM należy przesłać na konto ORGANIZATORA wg opłat znajdujących się podczas uzupełniania I-go etapu formularza rejestracyjnego. Potwierdzenie mailowe I etapu zawiera podsumowanie wprowadzonych danych oraz należne opłaty.

4.5. Po dokonaniu opłat organizacyjnych, na adresy e-mail podane w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany bilet na Forum. Wszelkie pytania dotyczące INFOFORUM należy kierować na adres: forum@forum-leaders.eu

4.6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem będą przeprowadzane za pośrednictwem Dotpay.pl.


5. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA ORAZ ZAMIANY W ZGŁOSZENIU UCZESTNICTWA


5.1. Rezygnacja uczestnika z udziału w FORUM wymaga formy pisemnej i musi być przesłana na adres e-mail: forum@forum-leaders.eu w temacie: „Rezygnacja” do dnia 1 sierpnia 2018.

W przypadku braku rezygnacji do 01.08.2018 wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.

5.2. Z przyczyn technicznych zamiana uczestnika nie jest możliwa.

5.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum złożonej do dnia 1 sierpnia 2018, opłata za uczestnictwo podlega zwrotowi, w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Forum.

5.4. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany terminu FORUM z przyczyn od Niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w FORUM może odbyć się bez kosztowo. Jednocześnie ORGANIZATOR nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z FORUM.


6. REKLAMACJE


6.1. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej listem poleconym na adres ORGANIZATORA w terminie 7 dni od dnia zakończenia FORUM.

6.2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

6.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez ORGANIZATORA w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, a odpowiedź na nie zostanie przesłana w formie pisemnej na adres wskazany przez reklamującego.


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


7.1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany w programie merytorycznym FORUM.

7.2. W przypadku, gdy FORUM nie odbędzie się z przyczyn zależnych od ORGANIZATORA, ORGANIZATOR niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

7.3. W przypadku, gdy FORUM nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w FORUM, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych ORGANIZATOROWI przez Uczestników FORUM.

7.4. ORGANIZATOR ustala program FORUM oraz ma prawo dokonywania w nim zmian także w dniu, w którym odbywa się FORUM, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego, kolejności wystąpień i zmiany prelegentów.

7.5. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez uczestnika w FORUM spowodowane siłą wyższą lub wywołane z winy uczestnika.

7.6. W przypadku wątpliwości co do interpretacji wersją wiążącą jest tekst Regulaminu w języku polskim.

7.7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w FORUM będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ORGANIZATORA.

7.8. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej FORUM, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a ORGANIZATOREM.

7.9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do ORGANIZATORA.

7.11. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) ORGANIZATOR FORUM nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a ORGANIZATORAMI FORUM.

7.12. Rejestracja na Forum Ekonomiczne jest prowadzona z przestrzeganiem zasad Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku, w celach organizacji i przeprowadzenia Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin. Zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania wizerunku jak: udostępnianie na stronie internetowej Forum, udostępnianie za pośrednictwem prasy, jak również zamieszczenie w publikacjach, materiałach sprawozdawczych, archiwalnych, statystycznych promocyjnych i informacyjnych Fundacji Nowy Staw.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach dotyczących ochrony, przetwarzania, powierzenia, sprostowania, usunięcia danych osobowych – w prostej i zrozumiałej formie. Wszystkie moje wątpliwości zostały mi wyjaśnione. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną. – tutaj link i po kliknięciu na ten link taki tekst.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”), informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania Twoich danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem: email: forum@forum-leaders.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.

Dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia FORUM EKONOMICZNEGO MŁODYCH LIDERÓW. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane, aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w procesie rejestracji, natomiast przechowywane będą przez cały okres organizacji Forum w bieżącym roku i w celach informacyjnych w latach następnych. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uczestnictwa i otrzymywania informacji o przyszłym Forum. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub do celów zakwaterowania, w uzgodnionych przypadkach. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również masz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO. Brak zgody na przetwarzanie Twoich danych może uniemożliwić realizację celu przetwarzania, tj. uczestnictwo w Kongresie. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, ani nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.ORGANIZATORZY FORUM


PATRONAT HONOROWY
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


PARTNER GŁÓWNY


MIASTO GOSPODARZ


WSPÓŁFINANSOWANIE


OFICJALNY PARTNER


PARTNER

FEML


PATRON MEDIALNY